Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty do thay đổi địa giới hành chính.
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019.