Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (được sửa đổi, bổ sung lần 1)
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty do thay đổi địa giới hành chính.
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019.