Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Nội dung Nghị quyết đề nghị quý cổ đông xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1xBk2vBN1AVkhE0Glgdw7S5PSdp333KA1/view?usp=sharing

Trân trọng !