Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày đăng: 10/03/2022)


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

 1. Tổ chức phát hành:                Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 2. Trụ sở chính:                        Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thuỷ điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
 3. Điện thoại:                             0237 3555099
 4. Fax:                                       0237 3555069
 5. Tên chứng khoán:                   Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 6. Mã chứng khoán:                    XMP
 7. Mệnh giá:                              10.000 đồng
 8. Sàn giao dịch:                        UPCOM
 9. Loại chứng khoán:                  Cổ phiếu phổ thông
 10. Ngày đăng ký cuối cùng:         31/03/2022
 11. Lý do và mục đích:                  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 12. Thời gian họp:                        15h00 ngày 26/4/2022 (Thứ Ba)
 13. Địa điểm họp:                     Hội trường Tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thuỷ điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
 14. Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
  - Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS và cán bộ quản lý năm 2022;
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

 

 

*Đính kèm thông báo:

-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

https://drive.google.com/file/d/1ouMseHr_5_usyUf970s9zCx4yzNkxuzP/view?usp=sharing

*Nghi quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

https://drive.google.com/file/d/1XeqW-_WrZ8pao89i-uu1KHprhUSaCPpv/view?usp=sharing