BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.
 
Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.
 
 

Xin trân trọng cảm ơn!