BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 30/06/2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét.
Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.
 
 

Xin trân trọng cảm ơn!