MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG TIỀN MẶT/ CHUYỂN KHOẢN


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt/ chuyển khoản.

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt đề nghị các Quý vị cổ đông xem tại đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1jsynZSvAE7hjkxtSwl7i9RdCdArai3Lv/view?usp=sharing

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản đề nghị các Quý vị cổ đông xem tại đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/10XsapAFSLmd1qVVDzoUrmXb3DdOsdXQc/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn!