Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (Ngày đăng: 09/06/2021)


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Nội dung thông báo đề nghị các Quý vị cổ đông xem tại đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1FykVN_5yIs-ateKK3Ja4zugDBNfk8ds-/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn!