Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh


Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Nội dung Quy chế đề nghị quý cổ đông xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1nLakMOULTDNxnZfwTz-_2l4DGjuEF_ZC/view?usp=sharing

Trân trọng!