Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh (Được sửa đổi, bổ sung lần 2)


Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Được sửa đổi, bổ sung lần 2).

Nội dung Điều lệ đề nghị quý cổ đông xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1FaYMzEmb_iwdNkBuV3cY26xHJBCJ5OsH/view?usp=sharing

Trân trọng!