Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Nội dung Biên bản đề nghị quý cổ đông xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1QFD9JRVyrI8MWucfeIoIvauqcXMDYCgd/view?usp=sharing

Trân trọng !