Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh.
 
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh gửi tới Quý vị cổ đông Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 
Nội dung Tài liệu đề nghị quý vị tải file dưới đây:
 
 
Xin trân trọng cảm ơn!