Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày đăng : 03/03/2021)


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh
 
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021.
 
Nội dung Thông báo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.
 
 
Xin trân trọng cảm ơn!