Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Bảo Long - Chủ tịch HĐQT Công ty


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh
 
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Bảo Long - Chủ tịch HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!