BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2020


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
 
Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.
 

Xin trân trọng cảm ơn!