BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020.
 
Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.
 

Xin trân trọng cảm ơn!