THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN


Kinh gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh.

Nhằm chuẩn hoá các thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo về việc: Thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã được cấp trước ngày 30/10/2020.

Nội dung Thông báo đề nghị Quý cổ đông xem file đính kèm.
 
 
Xin trân trọng cảm ơn!