Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Ngày 13/10/2020, UBCKNN đã có Công văn số 6116/UBCK-GSĐC ngày 13/10/2020 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.


Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

- Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà Quản lý điều hành các công trình Thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373.555.099

- Website: thuydienxuanminh.vn

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802200078 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2014; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08/10/2018; cấp thay đổi gần nhất lần thứ hai ngày 20/3/2020.

UBCKNN

Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng đính kèm:

1. Báo cáo tóm tắt về Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

https://drive.google.com/file/d/1i1Qb-7Np51vROUbJa1EnMDzc3RQ6ZMRS/view?usp=sharing

2. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ( được sửa đổi, bổ sung lần 1)

https://drive.google.com/file/d/1zHzec1gH9hkdye62-yZm3IUnz3s2SQ-0/view?usp=sharing

3. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

https://drive.google.com/file/d/1EwQBU0n3UhX-z5vJ3_7oL2-WWM6QGZd0/view?usp=sharing

4. Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

https://drive.google.com/file/d/1EpCVTscoRiIqo77tZ1zEmMU4DUwEyMGg/view?usp=sharing