Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét


 

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1EwQBU0n3UhX-z5vJ3_7oL2-WWM6QGZd0/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn!