Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán


 
Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:
 
 
Xin trân trọng cảm ơn!