Thông báo thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.