Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.


Nội dung Nghị quyết và Biên bản họp đề nghị quý cổ đông xem tại link dưới đây: 
 
Trân trọng!